CS CENTER

031-975-8899


월-금 10:00~17:30
* 점심시간 13:00~14:00
* 토/일/공휴일 휴무


BANK INFO


기업은행 642-006824-01-012
국민은행 512637-01-002735
우리은행 1005-301-790478
예금주 (주)일디오

  •  
  •  

 • 상품후기

 • 일디오 커피 어떠셨나요? 상품후기는 일디오에게 큰 힘이 됩니다.
상품 게시판 목록
번호 상품정보 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
1683
 • 에티오피아 예가체프 G1 아리차

 
 • 에티오피아 예가체프 G1 아리차
만족 [1]
네이**** 2018-05-22 38 0 5점
1682

 
 • 엘살바도르 마이크로랏 라 레포마 내추럴
만족 [1]
네이**** 2018-05-22 42 0 5점
1681

 
 • 콜롬비아 수프리모
만족 [1]
네이**** 2018-05-22 30 0 5점
1680

 
 • 브라질 카삼부 내추럴
만족 [1]
네이**** 2018-05-21 75 0 5점
1679

 
 • 에티오피아 예가체프 실링가 (GCA 공식지정원두)
만족 [1]
네이**** 2018-05-21 33 0 5점
1678

 
 • 블렌드 밀키웨이
만족 [1]
네이**** 2018-05-21 45 0 5점
1677

 
 • 브라질 카삼부 내추럴
만족 [1]
네이**** 2018-05-21 45 0 5점
1676

 
 • 부룬디 마이크로랏 키빙고 내추럴
만족 [1]
네이**** 2018-05-21 26 0 5점
1675

 
 • [Gift Set] 원두 200g 3종(원두선택) 세트 (선물포장)
만족 [1]
네이**** 2018-05-21 28 0 5점
1674

 
 • 에티오피아 예가체프 실링가 (GCA 공식지정원두)
만족 [1]
네이**** 2018-05-18 30 0 5점
1673

 
 • 다크 브라질 산토스 NY2 Fine Cup 세하도
만족 [1]
네이**** 2018-05-18 29 0 5점
1672

 
 • 블렌드 오션파이브
만족 [1]
네이**** 2018-05-18 42 0 5점
1671

 
 • 케냐 마이크로랏 키안군도 AA TOP
만족 [1]
네이**** 2018-05-17 46 0 5점
1670

 
 • 케냐 AB FAQ Plus
만족 [1]
네이**** 2018-05-14 40 0 5점
1669

 
 • 에티오피아 예가체프 실링가 (GCA 공식지정원두)
만족 [1]
네이**** 2018-05-14 33 0 5점